Khamis, 17 Julai 2014

Talak hanya tiga kali

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Syeikh al-Maraghi berkata: Selepas Allah menyebut berkenaan ayat yang terdahulu berkaitan orang yang bersumpah atau masalah ila’ sama ada kembali bersama isterinya atau berazam untuk talak lantas amat munasabah disebut selepas itu berkenaan hukum-hukum talak sebagai pelengkap dengan yang terdahulu.

Sayid Qutub berkata: Kini pembicaraan rangkaian ayat yang berikut tentang persoalan talak dan di sini ia menjelaskan hukum-hukum talak dan segala yang seiringan dengannya seperti idah, tebus talak, nafkah, pemberian sagu hati (mutaah) dan sebagainya dari kesan-kesan yang terbit daripada talak. Ia memulakan dengan hukum idah dan rujuk.

Firman Allah: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah: 228)

Penjelasan firman Allah s.w.t: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Hendaklah mereka menunggu dengan menahankan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga quru’ yakni tiga kali haid atau tiga kali suci dari haid mengikut khilaf fikah.

“Hendaklah mereka menunggu dengan menahan diri mereka…”. Kita berada di hadapan satu ungkapan yang memberi gambaran yang seni terhadap satu keadaan jiwa yang halus.

Pengertian biasa yang dimaksudkan daripada ungkapan ini ialah supaya perempuan-perempuan itu menunggu tanpa kahwin sehingga habis tiga kali haid atau bayangan yang lain di samping makna biasa itu. Ia membayangkan wujudnya kegemaran dan keinginan yang kuat untuk mendirikan rumahtangga yang baru, iaitu keinginan jiwa yang menyeru mereka supaya menunggu dengan sabar serta bersikap waspada dan berhati-hati yang menyertai gambaran menunggu itu.

Ini adalah satu keadaan yang tabie kerana keinginan perempuan membuktikan kepada diri dan orang lain bahawa walaupun dia gagal tetapi masih berupaya menarik lelaki lain bagi membina sebuah kehidupan baru. Dorongan seperti ini tentulah tidak terdapat di dalam jiwa lelaki kerana dia yang menggugurkan talak, sedangkan dorongan ini kuat pada jiwa perempuan kerana dialah pihak yang digugurkan talak ke atasnya.

Memberi perhatian

Demikianlah al-Quran menggambarkan keadaan jiwa dari celah-celah kata pengungkapan dan memberi perhatian dan perhitungannya kepada keadaan ini.

Perkataan al-quru’ ialah kata nama yang membawa erti haid atau suci. Tetapi yang dimaksudkan ialah salah satu sahaja. Justeru, apabila seorang perempuan telah melalui tiga kali quru’ yang bermaksud suci atau haid maka genaplah idahnya.

Sesuatu hukum berkait dengan nama yang awal.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud: Tiga kali quru’. Allah s.w.t menyebutkan perkataan quru’ dengan lafaz muzakkar dan menyebutkan huruf ha (ta’ marbutah) pada perkataan bilangan tiga. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan quru’ ialah Tahur yang dibaca dengan lafaz muzakkar.
Bagi kami dan sahabat Abu Hanifah, perintah yang mutlak dalam al-Quran bermaksud perlu dilaksanakan segera. Hal itu tidak boleh terjadi kecuali mengikut pendapat kami bahawa quru’ itu bermaksud suci. Hal ini kerana talak hanya boleh dijatuhkan ketika suci, bukannya ketika haid.

Firman Allah: Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka.

Ibn al-Arabi berkata: Ada tiga pendapat tentang ayat ini:
* Menyembunyikan tentang haid.
* Menyembunyikan tentang kandungan.
• Kedua-duanya sekali dan inilah pendapat yang sahih.

Firman Allah: Jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Ibn al-Arabi berkata: Ayat ini merupakan satu ancaman yang besar untuk menegaskan haram menyembunyikan maklumat tentang rahim dan wajib menunaikan amanah dengan memberitahu keadaan sebenar rahimnya.

Firman Allah: Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai.

Ibn al-Arabi berkata: Jika suaminya bertujuan untuk rujuk bagi memperbaiki hubungannya bersama isterinya, serta menghilangkan keburukan antara mereka berdua, bukan dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan atau menahan isteri agar tidak terlepas daripada ikatan perkahwinan. Jika itu tujuannya, maka ia adalah perbuatan yang dihalalkan tetapi tidak jika sebaliknya.

Akan tetapi, oleh sebab tujuan ini adalah perkara batin, maka Allah s.w.t menjadikan tandanya iaitu tiga kali talak. Kalau kita benar-benar memahami tujuan itu tentulah kita akan melaksanakan perceraian berdasarkan tujuan tersebut.

Firman Allah: Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak);
Ibn al-Arabi berkata: Yakni tujuan untuk berdamai dan bergaul semula melalui perkahwinan. Ertinya, oleh sebab para suami mempunyai hak yang mesti dilaksanakan oleh suami iaitu bergaul dengan cara yang baik sebagaimana disebutkan oleh Allah s.w.t dalam ayat yang lain.

Firman Allah: Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya).

Ibn al-Arabi berkata: Para ulama kami berselisih pendapat tentang maksud darjat ini. Dikatakan, ia bermaksud mewarisi harta pusaka. Dikatakan, ia bermaksud jihad. Dikatakan juga ia bermaksud janggut. Sungguh beruntung orang yang tidak membicarakan apa-apa yang tidak diketahuinya lebih-lebih lagi tentang kitab Allah Yang Maha Besar.

Kelebihan

Memang mereka yang berfikiran, menyedari bahawa orang lelaki ada kelebihannya ke atas perempuan. Setidak-tidaknya orang perempuan diciptakan daripada orang lelaki yang merupakan asalnya. Akan tetapi, ayat ini bukan bermaksud menerangkan kelebihan darjat secara mutlak sehingga boleh ditafsirkan dengan aneka macam kelebihan orang lelaki terhadap perempuan.

Justeru, tentulah ia membawa erti hak yang perlu ditunaikan oleh wanita dalam pernikahan. Lalu, kami dapati hak-hak tersebut ada tujuh iaitu:

* Mereka wajib taat kepada suami, yang merupakan hak yang umum.
* Hal melayani suami, iaitu hak khusus. Tentang hak ini ada huraiannya dalam Masail al-Furu’.
* Mereka tidak boleh melakukan sebarang pengurusan dengan sesuka hati kecuali dengan izin suami.
* Mereka mesti mendahului ketaatan kepada suami daripada ketaatan kepada Allah s.w.t pada perkara-perkara yang disunatkan. Oleh itu, mereka tidak boleh berpuasa sunat kecuali dengan izin suami dan tidak boleh menunaikan haji kecuali bersama suami.
* Mereka diberikan mas kahwin.
* Mereka diberikan nafkah.
* Suami boleh memberi pengadaban kepada isteri. Hal ini akan diterangkan nanti dalam mentafsirkan firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa’, ayat 34 yang bermaksud: Kaum lelaki adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas kaum perempuan.

Firman Allah: Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Ini menggambarkan betapa kuasa tuhan dan hikmah-Nya tiada bandingan dan tandingan. Gabungan di antara kekuasaan-Nya dan hikmah-Nya sebagai petanda kesempurnaan yang mutlak. Justeru, selayaknya manusia mengabdikan kepada dirinya sahaja.

Iktibar Ayat
* Hukum talak hendaklah menunggu sehingga bersuci tiga kali suci bagi isteri yang ditalak sebelum diizinkan berkahwin dengan lelaki pilihannya.
* Hak rujuk kepada suami selama mana di dalam idah.
* Mengithbatkan sifat Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
* DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI ialah pensyarah Fakulti Syariah dan Undang- undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ahad, 13 Julai 2014

Daftar nikah bukan bertujuan susahkan bakal pengantin

Sumber : Berita Harian
Tarikh : 17/10/2013

Peraturan bagi pastikan syarat, rukun dipatuhi elak timbul masalah

Pernikahan yang diiktiraf oleh syarak adalah dengan memenuhi lima rukun asas iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua saksi serta lafaz ijab dan kabul.

Pada setiap satu daripada rukun itu terdapat beberapa syarat sah yang perlu dipenuhi. Walaupun nikah sering kali dianggap mudah, syarat kepada rukun nikah harus diberi perhatian untuk memastikan kesemua rukun nikah dipenuhi pada masa pernikahan berlaku. Contohnya pengantin perempuan itu bukan semata-mata perempuan, tetapi mesti dipastikan beliau tidak terikat dengan ikatan pernikahan lain atau masih berada dalam edah.

Majlis walimah itu tidak perlu dibuat secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa sombong, bermegah-megah, membazirkan harta, pergaulan bebas antara wanita dan lelaki yang tiada batas.

Begitu juga pengantin lelaki antara syaratnya beliau tidak mempunyai lebih daripada empat isteri pada satu masa. Wali juga sering disalah anggap sebagai jurunikah kerana tertulis dalam kitab bahawa wali adalah orang yang menikahkan pasangan terbabit .

Tanggungjawab wali

Hakikatnya, wali adalah penjaga kepada pengantin perempuan yang kebiasaannya bapa, datuk, bapa saudara, saudara lelaki mengikut turutan yang telah ditetapkan. Tidak boleh menggunakan wali mengikut kesenangan semata-mata, sebaliknya hendaklah mengikut turutan keutamaan.

Wali memang berkuasa menikahkan pasangan dan wali juga berhak menyerah kuasa kepada orang lain untuk menikahkan bagi pihak beliau. Jurunikah yang dilantik oleh kerajaan tidak boleh menikahkan melainkan mendapat kuasa sempurna daripada wali perempuan atau wali Raja.

Pematuhan dan ketelitian dalam memenuhi syarat rukun ini penting untuk memastikan pernikahan itu sah dan menepati hukum syarak.

Pernikahan penting dalam membentuk masyarakat yang bertamadun. Pernikahan yang sempurna menentukan keturunan yang sempurna dan pewarisan harta pusaka serta memastikan anak daripada pernikahan dapat ditentukan walinya nanti.

Pada setiap pernikahan digalakkan atau disunatkan mengadakan walimah iaitu majlis kenduri bagi meraikan kedua-dua mempelai dan sebagai perisytiharan kepada masyarakat bagi mengelak sebarang fitnah apabila lelaki dan perempuan itu tinggal bersama.

Daripada Aisyah, Nabi SAW bersabda: “Beritahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahan di masjid serta bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu.” (Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi)

Majlis walimah tak perlu berlebihan

Bagaimanapun, majlis walimah itu tidak perlu dibuat secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa sombong, bermegah-megah, membazirkan harta, pergaulan bebas antara wanita dan lelaki yang tiada batas.

Berbalik kepada kisah pernikahan dan rukun yang harus dipenuhi, apabila dunia menjadi semakin kompleks disebabkan bilangan manusia semakin ramai, satu peraturan untuk mengawal sistem pernikahan dan perkahwinan adalah perlu dibuat dan dipatuhi. Maka dengan itu wujudnya sistem pendaftaran bagi setiap pernikahan yang diadakan di Malaysia.

Tujuannya bukan untuk menyusahkan masyarakat atau cuba mengatasi hukum syarak, tetapi bertujuan memastikan pematuhan hukum syarak khususnya berkenaan syarat dan sah nikah.

Setiap negeri di Malaysia mempunyai peraturan pendaftaran pernikahan sama ada yang baru hendak bernikah atau yang sudah bernikah di mana-mana negara, tetapi ingin mendaftarkan pernikahannya di negara ini.

Asas kepada sistem pendaftaran nikah adalah untuk memastikan setiap syarat dan rukun dipatuhi sebelum suatu pernikahan boleh didaftarkan atau tidak. Sememangnya tanpa pendaftaran pun pernikahan yang mematuhi syarat dan rukun nikah adalah sah dari segi hukum syarak.

Namun, tanpa pendaftaran teratur, pasangan yang bernikah akan menghadapi masalah terutama untuk mendaftarkan kelahiran anak. Selanjutnya, jika perkahwinan itu menghadapi masalah, Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengadili atau mendengar apa-apa aduan pasangan melainkan perkahwinan itu didaftarkan terlebih dulu.

Seandainya pernikahan itu kekal sehingga ke akhir hayat, hak isteri dan anak-anak terhadap harta pusaka akan terjejas oleh kerana bukti pernikahan akan dipersoalkan.

Peraturan pendaftaran nikah

Peraturan pendaftaran pernikahan yang telah lama dilaksanakan membantu dari segi memastikan pernikahan itu sah mengikut hukum syarak dan hak individu kepada sesuatu perkahwinan terpelihara.

Peraturan juga penting untuk mentadbir masyarakat secara baik dan berkesan. Janganlah kita taksub kepada fahaman ‘asalkan sah dari segi hukum syarak sudahlah’.

Walaupun peraturan pendaftaran pernikahan peraturan yang dibuat oleh manusia tetapi ia bertujuan memberi kebaikan dan menjaga masyarakat daripada hidup mengikut nafsu semata-mata.

Justeru, adalah dinasihati sama ada yang mengamalkan poligami atau pernikahan yang enggan diketahui umum, pastikan segala peraturan dipatuhi bagi memastikan hak masing-masing terpelihara dan terjaga pada masa akan datang.

Penulis ialah Setiausaha Agung Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

Khamis, 10 Julai 2014

Tangkis cerai

Oleh Siti Nur Almizan Aripin dan Saadiah Ismail
snur@bharian.com.my
2012/03/23

Modul kursus kahwin wajar jadi silibus sekolah menengah, IPT

TIADA siapa mahukan perceraian, tetapi ada kalanya itulah pilihan yang ada. Hendak menuding jari, ia hanya menambah luka selain kekusutan apabila hakikatnya 'nasi sudah menjadi bubur.'

Hidup perlu diteruskan dan apa yang berlaku menjadi iktibar bagi mengelak perkara berulang.

Kerukunan rumah tangga juga tidak dapat dipupuk dalam sehari dua. Jadi, ia berbalik kepada asas agama dan kami berasakan, mungkin baik jika modul kursus pra perkahwinan ini dijadikan sebagai silibus pelajaran. - Saimah Mukhtar, Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial dan Komuniti (KSK) JAKIM

Cuma agak membimbangkan apabila perkara yang dibenci agama ini kian ketara. Statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 2009 menunjukkan berlaku satu perceraian pada setiap 15 minit dalam kalangan umat Islam dan jumlah itu dipercayai meningkat dari tahun ke tahun berpunca daripada kurangnya penghayatan agama di kalangan suami isteri termasuk mengabaikan solat.

Apabila kes perceraian menjadi sesuatu yang lazim, timbul persoalan di mana silapnya masyarakat hari ini? Apakah ada sebarang cara mengekang perkahwinan yang dilayari menjadi roboh dalam masa sebegitu cepat dan bergelar janda ketika inai masih merah di jari?

Selain sikap individu sebagai pelaku utama perceraian, timbul juga pertanyaan mungkinkah ada kepincangan dalam kursus praperkahwinan yang mungkin sekadar melepaskan batuk di tangga - mengajar yang asas tetapi tidak mendidik pasangan mengenai peri pentingnya ilmu melayari rumah tangga sebagai suami isteri dan mempertahankan ikatan sehingga ke akhir hayat.

Benarkah sebegitu dan apakah ada formula bagi menangkis perceraian? Pertanyaan itu sudah pasti diajukan kepada pihak berwajib, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang menjadi antara pihak paling akrab dengan isu nikah cerai dan dasar berkaitan keagamaan.
Antara lain, JAKIM menyarankan supaya modul kursus pra perkahwinan dijadikan satu silibus baik di peringkat sekolah menengah dan universiti bagi menangani masalah perceraian.

Ia juga antara usaha dirasakan perlu bagi JAKIM dalam mempersiapkan setiap individu dengan ilmu asas agama dan fardu ain merangkumi ilmu akidah (tauhid), ibadah/kebersihan (fiqah) serta akhlak yang akan menjadi teras sebelum melangkah ke alam rumah tangga.

Dalam pertemuan dengan Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial dan Komuniti (KSK), JAKIM, Saimah Mukhtar, baru-baru ini.

“Kerukunan rumah tangga juga tidak dapat dipupuk dalam sehari dua. Jadi, ia berbalik kepada asas agama dan kami berasakan.

“Mungkin baik jika modul kursus pra perkahwinan ini dijadikan sebagai silibus pelajaran,” katanya.

Beliau turut memperhalusi antara punca berlakunya perceraian.

“Sabda Nabi Muhammad SAW, jagalah kamu akan Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Luasnya makna ayat itu membawa maksud tersirat dan tersurat namun yang pasti, setiap umat Islam wajib mengetahui bahawa jika kita menunaikan segala perintah dan meninggalkan laranganNya, Allah akan menjaga kita.

“Bermula dengan patuh terhadap perintah Allah, di situ jugalah lahir keberkatan dalam kehidupan, rumah tangga dan rezeki,” katanya ketika ditemui di sini, baru-baru ini.

Tambah beliau, masyarakat sering menganggap modul pra perkahwinan sebagai ‘ubat ajaib’ mampu mengelak dan menyembuh penyakit sedangkan ia hanyalah usaha dilakukan Jakim bagi melengkapkan bakal pengantin dengan ilmu asas perkahwinan sebelum melangkah ke alam rumah tangga.

“Bayangkan, dalam tempoh 13 jam, 11 tajuk perlu disampaikan dan apabila berlaku perceraian, tiba-tiba salahkan modul dengan alasan ia tidak berkesan.

“Itulah akibatnya jika menaruh persepsi yang terlalu tinggi terhadap kursus perkahwinan sedangkan pelaksanaan modul pra perkahwinan adalah bagi memberi input asas bagi pasangan yang belum berkahwin,” katanya.

Bagaimanapun, Saimah berkata, sebagai pihak yang ‘membekalkan sesuatu’, Jakim tetap menerima setiap maklum balas dengan melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa.

“Modul kami disediakan panel terdiri daripada ulama, tenaga pengajar institusi pengajian tinggi, pegawai Jakim dan pegawai Jabatan Agama Islam Negeri, jadi apa disediakan adalah yang terbaik.

“Namun begitu, tahun ini JAKIM akan melakukan perubahan besar dalam pelaksanaan modul dengan menggunakan bantuan slaid berbentuk video dan dokumentari, menjadikan ia lebih interaktif,” katanya.

Penggunaan slaid akan dimulakan secara berperingkat bermula tahun ini bertujuan menarik minat peserta untuk memberikan sepenuh tumpuan terhadap isi ceramah.

Penambahbaikan turut meliputi beberapa tambahan isi modul merangkumi tajuk kesihatan, pengurusan tekanan dan penggunaan media baru, yang mana ia dirangka berdasarkan situasi semasa.

“Bagaimanapun, penerimaan maklumat bergantung kepada perhatian, minat serta praktik, dan apa sering berlaku, segelintir peserta hadir kerana hendak mendapatkan sijil malah tidak memberikan tumpuan penuh kepada isi ceramah.

“Jadi, semuanya berbalik kepada diri kerana jika hendak masuk ke alam rumah tangga, setiap orang perlu ada ilmu dan sebagai seorang Islam, ilmu Allah itu menjadi asas.

“Sesuatu perkara berlaku bukan kerana satu punca sama seperti apabila seorang remaja terjebak dengan gejala sosial, ia mungkin berpunca daripada ibu bapa, diri sendiri atau rakan sebaya,” katanya.

Laman madu kasih punca cerai

PERKAHWINAN adalah hubungan membabitkan dua individu berbeza yang berteraskan persefahaman, jadi semuanya perlu dilalui dengan sifat sabar.

Bagaimanapun, apabila berlakunya perceraian, faktor sekeliling turut dibangkitkan sebagai penyebab dan Saimah tidak menolak, media baru seperti Facebook serta twitter sebagai punca cerai.

“Kebanyakan yang berdepan masalah keretakan rumah tangga akibat media baru ini rata-ratanya terdiri daripada golongan muda yang baru terdedah dengan teknologi.

“Keseronokan baru menyebabkan mereka mengabaikan perasaan pasangan dan akhirnya menyumbang kepada kehambaran dalam rumah tangga. Malah, lebih teruk apabila status dihantar di laman peribadi menjadi tontonan umum dan ia membabitkan aib pasangan sehingga akhirnya mengundang pergaduhan,” katanya.

Bagaimanapun akui Saimah, kajian khusus akan dibuat Panel Pemikir Sosial Umat Islam dalam mengenal pasti punca sebenar pasangan suami isteri bercerai.

Hasil kajian terdahulu yang dijalankan terhadap 3,312 responden pada Jun 2005 oleh Bahagian Penyelidikan Jakim ke atas perceraian pada 2003-2004 mendapati, 43.33 peratus suami dan 69.44 peratus isteri mengakui faktor utama perpisahan berlaku disebabkan tiada persefahaman.

Punca kedua berlaku akibat pasangan tidak bertanggungjawab, diikuti masalah akhlak/sosial, masalah pihak ketiga, masalah ekonomi, masalah seksual, masalah didikan agama, kesihatan dan juga perbezaan budaya.

“Data berjaya mengutip lebih 39 faktor perceraian namun kami masukkan ia dalam kategori di atas bagi memudahkan pengumpulan maklumat,” katanya.

INFO: Punca perceraian
1. Tiada persefahaman
2. Masalah nafkah
3. Penagih dadah
4. Pemabuk
5. Suka berjudi
6. Tahanan penjara
7. Tahanan pusat serenti
8. Penghidap HIV/Aids
9. Lemah tenaga batin
10. Dingin dalam hubungan seks
11. Sakit berkekalan
12. Masalah kewangan
13. Masalah hutang
14. Poligami
15. Ada hubungan sulit
16. Pergaulan bebas pasangan
17. Kuat seks
18. Panas baran
19. Cemburu
20. Tidak bertanggungjawab/ abai keluarga
21. Lari dari rumah
22. Keluar tanpa izin
23. Ingkar
24. Ego
25. Curang
26. Murtad
27. Kahwin paksa
28. Campur tangan keluarga/pihak ketiga
29. Terlalu mementingkan keluarga
30. Tidak bekerja
31. Kurang pengetahuan agama
32. Terlepas lafaz cerai
33. Bersikap materialistik
34. Suka berleter
35. Tidak mahu menjaga anak
36. Queen Control
37. Mengamal ajaran sesat
38. Perbezaan budaya dan adat
39. Pulang ke negara asal.